B. De werknemer wordt in een hoger functieniveau ingeschaald

Wat staat er in de cao

 1. Het loon (salaris + prestatietoeslag) wordt gebruikt om de werknemer in te schalen in het nieuwe hogere functieniveau. Het salaris wordt ingeschaald in het hogere functieniveau. Het positieve verschil tussen het loon en het nieuwe salaris vormt de prestatietoeslag.

  Met salaris wordt hier bedoeld het bedrag waar de werknemer volgens de tabel in de cao Afbouw recht op heeft. Het salaris dat op de loonspecificatie wordt vermeld kan hoger zijn dat het salaris volgens de loontabel. Het verschil tussen het salaris op de loonspecificatie en het salaris wordt volgens de loontabel gezien als prestatietoeslag. Dit verschil wordt bij de eventuele prestatietoeslag, die de werknemer ontvangt, opgeteld. Zie het voorbeeld hieronder.

  Voorbeeld: een uitvoerder

  Salaris volgens salarisspecificatie € 6.354,81

  Voor de herberekening geldt:

  Salaris volgens tabel cao is € 5.277,00 (maximum functieniveau 6)

  Prestatietoeslag (deel salaris: € 6.354,81  –  € 5.277,00)  € 1.077,81
  Prestatietoeslag afgesproken (geen)  €        0,00 +
  Prestatietoeslag totaal € 1.077,81

 2. Als de bestaande prestatietoeslag een percentage van het garantieloon was en de prestatietoeslag wordt naar aanleiding van de het invoering van het nieuwe functie- en loongebouw herberekend, dan blijft de prestatietoeslag een percentage van het garantieloon. Als de bestaande prestatietoeslag een vast bedrag was en de prestatietoeslag wordt naar aanleiding van de het invoering van het nieuwe functie- en loongebouw herberekend, dan wordt de prestatietoeslag een nieuw vast bedrag.

 3. Onder salaris wordt verstaan het bedrag tussen het minimum en maximum van de afzonderlijke functieniveaus van de salarisschalen van de UTA-werknemers.

De te nemen stappen:

 1. Huidige indeling

Bepaal in welke groep de werknemer is in gedeeld op 30 april 2019.

 1. Loon op 30 april 2019

Zoek op wat het loon van de werknemer is op 30 april 2019. Bepaal welk deel van het loon het salaris is en welk deel de prestatietoeslag.  Gebruik voor het salaris de loontabel met het loon vanaf 1 januari 2019. Bepaal of de prestatietoeslag een vast bedrag is of een percentage van het salaris.

 1. Loon op 1 mei 2019 na de loonsverhoging

Pas de loonsverhoging van 1½% van 1 mei 2019 toe en reken het nieuwe loon uit. Als de prestatietoeslag bestaat uit een vast bedrag, dan is de loonsverhoging hierop niet verplicht van toepassing.

 1. Oude en nieuwe functieniveau

Wat is het oude functieniveau en het nieuwe functieniveau per 1 mei 2019

 1. Herinschaling

Schaal de werknemer opnieuw in. Gebruik daarvoor de loontabel per 1 mei 2019.

Als het loon lager is dan het minimum salaris, dan wordt de werknemer ingeschaald op het minimum bedrag van het nieuwe functieniveau.

Als het loon ligt tussen het minimum en maximum salaris van het nieuwe functieniveau, dan wordt dat bedrag het nieuwe salaris.

Als het loon hoger is dan het maximum salaris van de nieuwe groep, dan wordt het maximum bedrag het nieuwe salaris.          

 1. Nieuwe prestatietoeslag

Reken de nieuwe prestatietoeslag uit. Dat is het loon van 1 mei 2019 verminderd met het nieuwe salaris.  

 1. Het nieuwe loon

Reken het nieuwe loon van de werknemer uit. Dat is het nieuwe salaris + de nieuwe prestatietoeslag.

 1. Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn nieuwe inschaling en loon.