Back to top

Aanvulling WW & WGA (PAWW)

Aanvulling WW & WGA (PAWW)

PAWW-bijdrage blijft 0,4% in 2021

Lage instroom WW maakt verhoging naar 0,5% overbodig.

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden.

Late aanpassing lastig voor salarisverwerking

Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij het nieuwe percentage voor de eerste salarisverwerkingen van 2021 doorvoeren in hun software. Het bestuur excuseert zich dan ook voor het feit dat dit besluit extra werk oplevert.

SPAWW acht de neerwaartse aanpassing echter van groot belang voor de deelnemers. Ton de Rijk, uitvoerend bestuurder van SPAWW, zegt: ‘De coronacrisis en de maatregelen van de overheid zorgen voor een uitzonderlijke situatie. De verlenging van de NOW zorgt ook in de eerste helft van 2021 voor lagere werkloosheid. Uit ons financiële model volgt dat het bestuur het bijdragepad neerwaarts kan bijstellen om de ontwikkeling van het vermogen stabiel te houden. Dat was in september nog niet het geval.’

Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt wel

De laatste maanden neemt het aantal PAWW-uitkeringsgerechtigden toe. In 2020 ontvingen de eerste 1000 deelnemers een PAWW-uitkering. De stijging is het gevolg van het ingroeimodel en wordt nu dus vertraagd door de huidige crisis. Voor steeds meer deelnemers ontstaat nu PAWW-recht. Het aantal uitkeringsgerechtigden groeit in de komende jaren door tot 15 a 30 duizend per jaar, afhankelijk van de economische situatie.

Op de website van PAWW kunt u meer informatie vinden. Het webadres is www.spaww.nl.

Wat is PAWW?

In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. Cao-partijen Afbouw hebben afgesproken dat de gemiste maanden privaat gerepareerd worden in de Private Aanvulling WW en WGA, afgekort PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

De PAWW is een uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van de (voormalige) werknemer. De PAWW is even hoog als de wettelijke uitkeringen en duurt maximaal 14 maanden. Alleen werknemers die bij ontslag minimaal een arbeidsverleden hebben van 10 jaar, komen in aanmerking voor de uitkering.

De PAWW-regeling is verplicht voor alle werkgevers in de afbouw, inclusief natuursteen. Dit houdt in dat de werkgevers verplicht premies moeten betalen aan PAWW. De werkgevers moeten zich bij PAWW aanmelden en online periodiek aangifte doen. De werkgevers ontvangen vervolgens van PAWW nota’s. De betaalde premies mogen worden ingehouden op het loon van de werknemer.

Let op! Werkgevers natuursteen moeten bij de aanmelding opgeven dat ze werkzaam zijn in de sector afbouw!

Let op! Werkgevers die zich niet hebben aangemeld bij PAWW of geen aangifte hebben gedaan ontvangen van PAWW een ambtshalve opgelegde nota. Om een ambtshalve vastgestelde aangifte te corrigeren moet een correctie-aangifte worden indienen.

De werkgever moet het ontslag van een werknemer met wederzijds goedvinden, door ontbinding of opzegging, of van rechtswege doorgeven aan PAWW.

Op de website van PAWW kunt u meer informatie vinden. Daar kunnen werkgevers zich online aanmelden en periodiek aangifte doen. Het webadres is www.spaww.nl.