Back to top

Bezwaar

Bezwaar

Bezwaarprocedure functie-indeling Afbouw
Als de werknemer het niet eens is met de nieuwe functie-indeling, kan hij bij cao-partijen schriftelijk bezwaar indienen. Het is natuurlijk beter als de werkgever en werknemer er samen uitkomt. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij cao-partijen Afbouw, Mauritskade 27, 2514 HD te Den Haag.

Artikel 1 Commissie functie-indeling Afbouw
De Commissie Functie-indeling Afbouw (hierna: commissie) heeft als taak het afhandelen van geschillen die betrekking hebben op de functie-indeling van de werknemer in het kader van de invoering van het nieuwe functiegebouw op 1 mei 2019.

Artikel 2 Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit twee leden, een voorzitter en een secretaris die worden benoemd door cao-partijen Afbouw.
2. Eén lid wordt voorgedragen door de NOA. Eén lid wordt voorgedragen door FNV en CNV Vakmensen.

Artikel 3 Werkwijze commissie
1. Binnen de commissie heeft ieder lid één stem.
2. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken zal de commissie cao-partijen Afbouw daarvan in kennis worden gesteld met het verzoek om een beslissing te nemen.
3. Een lid van de commissie dat rechtstreeks bemoeienis heeft of heeft gehad met het voorliggende geschil, mag aan de behandeling daarvan en de beslissing niet deelnemen.

Artikel 4 Indienen bezwaar
1. Het beroepschrift wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris, Mauritskade 27, 2514 HD Den Haag.
2. Het beroepschrift bevat in ieder geval:

  • een omschrijving van de werkzaamheden die worden verricht;
  • een gemotiveerde omschrijving van de beslissing die de werknemer wenst.

Artikel 5 Ontvankelijkheid
De secretaris beoordeelt aan de hand van artikel 4 lid 2 van dit reglement of het bezwaarschrift ontvankelijk is. De werknemer wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld om binnen veertien dagen aanvullende informatie te verstrekken.

Artikel 6 Verweer werkgever
1. De commissie stelt de werkgever binnen veertien dagen na ontvankelijk verklaring van het geschil op de hoogte en stelt werkgever in de gelegenheid om binnen veertien dagen een verweerschrift in te dienen.
2. Het verweerschrift wordt ter kennisname aan werknemer gezonden.

Artikel 7 Onderzoek commissie
1. De commissie nodigt binnen vier weken na ontvangt van het verweerschrift werkgever en werknemer gezamenlijk uit voor een hoorzitting.
2. De commissie kan, indien het geschil naar haar oordeel voldoende duidelijk is op basis van het bezwaarschrift en het verweerschrift, afzien van het houden van een hoorzitting.
3. De hoorzitting van de commissie is besloten en wordt gehouden op een door de commissie te bepalen locatie.
4. De uitnodiging voor de hoorzitting wordt (uiterlijk) tien dagen voor de hoorzitting aan werkgever en werknemer toegestuurd.
5. Werkgever en werknemer kunnen zich ter zitting laten vergezellen door een raadsman/- vrouw of derde.
6. De commissie kan, indien zij dat nodig oordeelt voor haar onderzoek, deskundigen inschakelen, getuigen horen, een onderzoek ter plaatse instellen of werkgever en werknemer om een schriftelijke reactie vragen.

Artikel 8 Uitspraak commissie
1. De commissie doet binnen zes weken na de hoorzitting schriftelijk uitspraak en zal werkgever en werknemer daarover berichten.
2. De uitspraak van de commissie is voor werkgever en werknemer bindend.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2019.